Nyitólap
 

  Motor keresés
 

  Hirdetésfeladás
 

  SMS hirdetéskiemelés
 

  Állapotfelmérés
 

  Adásvételi minta
 

  Adásvétel ügyintézés
 

  Eredetvizsga
 

  Jogosítvány
 

  Ne vedd meg!
 

  Motorbontók
 

  Robogó alkatrészek
 

  Rendezvények
 

  Újmotor árak
 

  Kapcsolat
 

  Email
 

  Médiaajánló
 
   
h i r d e t é s
h i r d e t é sGépjármű vásárlása, átíratása, eredetiségvizsgálata

Új vagy használt gépjármű A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerint új járműnek minősül a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve a Magyarországon gyártott jármű. Új járművet a külföldi gyártótól közvetlenül, illetve magyarországi forgalmazótól vagy márkakereskedőtől lehet vásárolni. A használt jármű a külföldön már forgalomba helyezett használt, illetve nem közvetlenül a gyártótól vásárolt és importált jármű. Új gépjármű vásárlása esetén az értékesítő általában átvállalja a forgalomba helyezéssel kapcsolatos ügyintézést és annak költségeit.

Lap tetejére

Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni:

 1. a törzskönyvet,
 2. a forgalmi engedélyt,
 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint
 4. a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kötelezően elvégeztetett előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot .

Lap tetejére

Bejelentési kötelezettség A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával (megküldésével) teljesítheti. Amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette, de az új tulajdonos ezt 15 napon belül nem teszi meg:

 1. és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően három munkanapon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, és
 2. az új tulajdonos személye nem állapítható meg,

a közlekedési igazgatási hatóság a járművet határozattal kivonja a forgalomból, és azt a nyilvántartásba bejegyzi .

Lap tetejére

Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonjog átíratásához eltérő okiratok szükségesek attól függően, hogy régi vagy új típusú forgalmi engedélye van a járműnek. Régi típusú forgalmi engedély esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:

 1. a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,
 2. a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illetékbélyeget,
 3. a tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlákat,
 4. a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
 1. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 2. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
 3. a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, és amennyiben szükséges a rendszámtábla, érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról szóló igazolást,
 4. az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást), valamint
 5. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről, aláírási címpéldányt, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását.
Új típusú forgalmi engedély esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:
 1. a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
 2. a jármű korábban kiadott törzskönyvét,
 3. a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
 4. a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfelelő illetékbélyeget, valamint
 5. a tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlát.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
 1. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
 3. a vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt,
 4. az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást),
 5. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről, aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását.
A tulajdonjog-változást az okmányiroda nyilvántartásba veszi, melyről törzskönyvet állít ki, ha a kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát az okmányiroda a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba . Az okmányiroda a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni
 1. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy
 2. a jármű műszaki alkalmasságát.

Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani.

Lap tetejére

A tulajdonosváltozás költségei A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért 6000-6000 forint illetéket kell fizetni . A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendő vagyonszerzési illeték mértéke:

 1. a hajtómotor hengerűrtartalmának minden cm3-e után 15 forint,
 2. az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 20 forint,
 3. a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármű esetében a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 600 forintot,
 4. Wankel motorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 30 forint.

Gépjármű tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni. A gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, haszonélvezetének megszerzéséért járó illetéket pénzben (tehát nem illetékbélyegben), a gépjármű átírását megelőzően - az okmányirodánál beszerzett csekken - az illetékhivatal számlájára kell befizetni Az illetékes körzetközponti jegyző gondoskodik a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (törzskönyv) kiállításáról, cseréjéről, pótlásáról, továbbá ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat.

Lap tetejére

Eredetiségvizsgálat A közlekedési igazgatási eljárásban a jármű műszaki eredetiségét szakvéleménnyel kell igazolni. Az eredetiségvizsgálat a jármű adatainak és a jármű okmányának vizsgálatára terjed ki. Az eredetiségvizsgálatot kötelező elvégezni:

 1. használt, továbbá a gyártótól származó járműkísérőlappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
 2. a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;
 3. a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor;
 4. a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;
 5. biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;
 6. a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;
 7. ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel;
 8. ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal elrendeli.
A nyilvántartásba történő bejegyzéshez olyan szakvélemény fogadható el, amelynek kiállítása óta hatvan napnál több idő nem telt el. Az előzetes eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha
 1. annak jogalapja öröklés,
 2. annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
 3. annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
 4. a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,
 5. annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog változása,
 6. annak jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adás-vétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közötti használt jármű adás-vétel, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

Muzeális jellegű járművek esetében a forgalomba helyezés, valamint tulajdonjog-változás esetében is mellőzhető az eredetiségvizsgálat.

Lap tetejére

Az eredetiségvizsgálat eredménye Az eredetiségvizsgálat az alábbi minősítésekkel zárulhat:

 1. "A" minősítés: a jármű alváz- és motorszáma sértetlen, külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható. A járműhöz tartozó okmány adatai a jármű azonosító adataival megegyeznek.
 2. "B" minősítés: a jármű alváz- és motorszámában külső erő hatására változás állt be, de külső jogtalan beavatkozás kizárható.
 3. "C" minősítés: a járműhöz tartozó okmány adatai a jármű azonosító adataitól eltérnek, de az eltérés vélhetően gyártási hiba vagy elírás (hatósági tévedés) eredménye.
 4. "D" minősítés: a járműhöz tartozó okmányban, illetőleg a járművön tapasztalt azonosító adat eltér a nyilvántartás adatától és a b, valamint a c minősítés esete nem áll fenn.
 5. "b" minősítés: a jármű azonosító adataiban külső, jogtalan beavatkozás következtében elváltozás tapasztalható.
 6. "c" minősítés: a járműhöz tartozó valamely okmány vélhetően hamis vagy meghamisították.

Lap tetejére

Az eredetiségvizsgálat hatósági díjai Az előzetes eredetiségellenőrzésért fizetendő díjak (Ft/db):

 1. a személygépkocsik:
  • aa) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig): 14.300 forint,
  • ab) közép kategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig): 15.300 forint,
  • ac) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett): 16.100 forint;
 2. motorkerékpárok:
  • ba) 500 ccm hengerűrtartalomig: 13.000 forint,
  • bb) 500 ccm hengerűrtartalom felett: 14.000 forint;
 3. kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig): 16.600 forint;
 4. tehergépkocsik:
  • da) megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig: 17.600 forint;
  • db) megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól: 18.600 forint;
 5. autóbusz:
  • ea) szállítható személyek száma 20 főig: 17.700 forint,
  • eb) szállítható személyek száma 20 fő felett: 18.700 forint;
 6. mezőgazdasági vontató, lassú jármű: 16.600 forint;
 7. pótkocsi:
  • ga) könnyű pótkocsi (lakókocsi): 13.000 forint,
  • gb) nehéz pótkocsi 14.500 forint,
  • gc) különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 14.500 forint.


Lap tetejére

A járműkísérő lap A járműkísérő lap a járműforgalmazók és a járműgyártók által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új járművekre kiadott szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármű belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármű feletti rendelkezési jogot. A gépjármű-forgalmazókat kérelemre, a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal vagy megbízottja látja el járműkísérő lappal.

 

www.használtmotor.hu - info@hasznaltmotor.hu - jogi közlemény - hirdetési árak - ©2005